menu-item-blog0

Welkom

Deal? (part 5) Verplichte inburgering

op . Gepost in Blogs

Iedereen die in Vlaanderen zijn toekomst wil uitbouwen moet zich blijven inspannen (verplichte inburgering) om zelfredzaam te worden: Nederlands leren, werken, participeren aan de samenleving.

Sint-Pieterscollege-120-1We verwachten van nieuwkomers dat ze de hoofdwaarden kennen, respecteren en naleven die het samenleven in diversiteit in Vlaanderen mogelijk maken: vrijheid (religie, meningsuiting, vereniging), gelijkheid (man en vrouw, non-discriminatie), solidariteit, respect en burgerschap (pluralisme, democratie).

We verwachten van de Vlamingen dat ze open staan voor (de integratie van) nieuwkomers. We verwachten van de overheid dat ze een beleid voert dat nieuwkomers helpt inburgeren en integreren en dat mensen van vreemde origine helpt emanciperen en participeren en hen gelijke kansen geeft.

We verwachten van de overheid dat ze er mee over waakt dat we geen duimbreed toegeven op verworvenheden als de gelijkheid en gelijkwaardigheid van man en vrouw of holebi-rechten. We verzetten ons tegen elke vorm van discriminatie.

Nog al te vaak worden mensen omwille van huidskleur, geslacht, ras, afkomst gediscrimineerd in de arbeidsmarkt en de woningmarkt. Daarom maken we werk van zelfregulering: we zorgen met de sectoren voor 'mystery tests' waardoor we misbruiken kunnen identificeren en weg kunnen werken.

We zetten veel meer in op het potentieel van ondernemerschap door allochtonen, met bijzondere aandacht voor vrouwen.